Best Suvichar in Gujarati

Best Suvichar in Gujarati New | Sambandh Suvichar Gujarati

જીવનમાં બધું આવડયું સાહેબપણજેવા સાથે તેવા થતા ના આવડયું જીવનમાં બધું ફાવી જશેપણ ખાંડ વગર ની ચાઅને લાગણી વગર ના સંબંધ જરાય નઈ ફાવે વીતેલા સમયને યાદ ન રાખો તો ચાલશેપણ તેમાંથી મળેલા અનુભવ નેહંમેશા યાદ રાખજો માણસને પરિસથિતિ કરતાંવિચારોનો થાક વધુ લાગે છે માણસ જીવનમાંગમે તેટલો વેપારી બની જાયપરંતુ પોતાની તકલીફ વેચી શકતો નથીઅને …

Best Suvichar in Gujarati New | Sambandh Suvichar Gujarati Read More »